Σε λύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας επενδύουν ολοένα και περισσότερες βιομηχανίες, προσδοκώντας οφέλη, τόσο οικονομικά και λειτουργικά, όσο και περιβαλλοντικά.
Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου η διαχείριση της ενέργειας δεν αποτελούσε πρώτη προτεραιότητα για τον κλάδο, σήμερα, με το ενεργειακό κόστος να έχει εκτοξευθεί, βαραίνοντας σημαντικά τους ήδη επιβαρυμένους ισολογισμούς πολλών βιομηχανιών, αποδεικνύεται ζωτικής σημασίας. Σύμφωνα με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), οι σημαντικότερες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να υλοποιηθούν σε μία βιομηχανία είναι οι εξής:

 • Αντικατάσταση ηλεκτροκινητήρων με σύγχρονους κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης
 • Εκσυγχρονισμός των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα
 • Ρύθμιση, συντήρηση, αντικατάσταση λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων
 • Θερμομόνωση αγωγών, δεξαμενών και άλλου εξοπλισμού
 • Ανάκτηση θερμότητας
 •  Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης
 •  Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού κ.ά.

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μπορεί να αποδώσει οφέλη στα εξής τρία διακριτά επίπεδα:

Οικονομικά οφέλη: συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της επιχείρησης.
Λειτουργικά οφέλη: βοηθούν τη διαχείριση μιας βιομηχανικής μονάδας ή ενός κτιρίου να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αποδοτικότητας των εργαζομένων της ή διαφορετικά να βελτιώσει τη γενικότερη λειτουργία της.
Περιβαλλοντικά οφέλη: αφορούν κυρίως στη μείωση των εκπομπών του CO2 ή/και άλλων ρύπων (αέρια θερμοκηπίου), στη μείωση των ενεργειακών αναγκών σε εθνικό επίπεδο και στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Πιο αναλυτικά, τα σημαντικότερα από τα οφέλη που προκύπτουν από την εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία είναι:

 • Μείωση του κόστους παραγωγής του τελικού προϊόντος και συνεπώς, αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
 • Μείωση των εκπομπών των αέριων ρύπων και προσαρμογή των βιομηχανιών στις υπό εφαρμογή σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.
 • Θετική συμβολή στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, λόγω μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.
 • Συμβολή στην προσπάθεια της χώρας για μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα και αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος.
 • Συμβολή στην επίτευξη των στόχων και των δεσμεύσεων της χώρας που έχουν τεθεί για τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε διεθνές επίπεδο.